ŠTITAR Ima li zainteresiranih za ulaganje u Poslovnu zonu Komarevo?

IZVOR: Općina Štitar

Općina Štitar poziva poduzetnike zainteresirane za izgradnju poslovnih objekata u Poslovnoj zoni Komarevo u Štitaru da podnesu pisma namjere koja sadrže opis planiranih djelatnosti. 

– Nakon podnošenja pisma namjere Općina Štitar poduzet će daljnje korake radi daljnje parcelacije, osnivanja prava građenja i prodaje zemljišta u Poslovnoj zoni – napomenuo je općinski načelnik Stjepan Gašparović (HSS) koji je dodao i ovo:

– Planskim dokumentima Općine Štitar cijela Poslovna zona određena je za poslovne namjene, a na dijelu uz županijsku cestu moguća je gradnja benzinske postaje.

Više informacija moguće je pronaći na internetskim stranicama Općine Štitar.